Legjislacioni

Ligji “Për Arkivat”

Shkarko

VKM “Për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”

Sharko

Ligji “Për Nëpunësin Civil”

Sharko

Ligji “Për Informacionin e Klasifikuar Sekret Shtetëror”

Shkarko

Ligji “Për të Drejtën e Informimit”

Shkarko

Rregullore e kërkesave social-juridike

Sharko

VKM nr. 35 date 24.1.2018

Sharko

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENCIMIN E ARKIVAVE PRIVATË”

Shkarko