Drejtori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Arben Dervishllari

Ka nisur punë në administratë në ish-Nb Maliq në vitin 1985. Pas ndryshimit të sistemit politik ka zhvilluar aktivitetin në sektorin publik. Ka një kontribut në pjesëmarrjen dhe ngritjen e lëvizjeve politike në pluralizëm. Ka mbuluar pozicione drejtuese si Kryetar i PS rrethit Korçë. Ka një eksperiencë drejtuese në intitucionet e qeverisjes vendore, si drejtor kabineti e këshilltar bashkie. Ka mbajtur vendin e Prefektit të Qarkut. Pas viteve 2000 ka mbajtur pozicionin e Drejtor Drejtorie në Ministrinë e Mbrojtjes. Ka organizizuar dhe pjesëmarrës në konferenca me objekt rritjen e pjesëmarrjes të qytetarëve në proceset shoqërore, rritjen e cilësisë së intitucioneve vendimarrëse në nivel vendor dhe qendror.

Nga viti 2014 e vazhdim mban vendin e Drejtorit të Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse. Është i martuar dha baba i dy fëmijëve.

Struktura