Dokumente dhe strategji

Rregullore e njësuar e punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë
Shkarko Modelet e Dokumenteve Administrative në word
Normat Tekniko Profesionale të Republikës së Shqipërisë
Lista Tip me Afatet e Ruajtjes së Dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare
Standardet Ndërkombëtare të Arkivave